Informační zdroje IFRS

Cílem společnosti LVC, s.r.o. není jen nabízet prostřednictvím tohoto webu své služby v oblasti podnikového poradenství a školení, ale také upozornit a odkázat na vhodné informační zdroje, které mohou být nápomocny všem uživatelům IFRS (od tvůrců účetních závěrek a metodiků až po auditory a analytiky).

Informační zdroje

  • Oficiální pravidla IFRS vydávaná Radou pro Mezinárodní účetní standardy (IASB)
  • Odborné publikace věnované výkladu pravidel IFRS
  • Články v odborných periodikách a příspěvky ve sbornících tuzemských či mezinárodních konferencí
  • Elektronické zdroje dostupné na internetu

Oficiální pravidla IFRS vydávaná Radou pro Mezinárodní účetní standardy (IASB)

  • jedná se o základní dokument, kterým by měl disponovat každý, kdo pracuje s pravidly IFRS
  • IASB vydává pravidla v podobě červené nebo modré knihy a je vhodné vědět obsahový rozdíl:

Červená kniha IFRS červená kniha – obsahuje podobu pravidel IFRS, která uvažuje dřívější aplikaci všech do okamžiku vydání knihy vydaných pravidel, tj. kniha pro rok 2011 uvažuji již i např. IFRS 9, ačkoliv účinnost tohoto standardu je od 1.1.2013; kniha je vydávána na jaře (duben x květen) daného roku

Modrá kniha IFRS modrá kniha – obsahuje podobu pravidel IFRS, která uvažuje pouze pravidla účinná pro daný rok, tj. kniha pro rok 2011 uvažuje pravidla s účinností k 1.1.2011 nebo dřívější; kniha je vydávána vždy koncem předcházejícího roku

 
  • publikace lze objednat zde přes internetový obchod IASB
  • oficiální pravidla IFRS vydávaná IASB lze získat také v elektronické podobě formou zaplacení ročního přístupu do tzv. eIFRS; zásadní výhodou je získání přístupu do průběžně aktualizované databáze oficiálních informačních zdrojů IFRS; z databáze lze získat různou podobu výstupu, pravidla původní i aktuální, lze je vytisknout, lze si je stáhnout
 

Odborné publikace věnované výkladu pravidel IFRS

Dostupnost publikací v českém jazyce, které reflektují vždy aktuální stav pravidel IFRS, je velmi malá, téměř žádná. Pravidla IFRS jsou „živý organismus“, který se vyvíjí a mění a mít při zpracovávání účetní závěrky za rok 2011 k ruce knihu se stavem pravidel k 1.1.2010 nebo starší, není úplně vhodné a už rozhodně k tomu nelze poskytovat doporučení.

K počátku září 2011 je dostupná pouze jediná publikace v českém jazyce, která uvažuje stav pravidel k 1.1.2011:

Účetnictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví - Jílek, J., Svobodová, J.

Účetnictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) 2011

Autor: Jílek, J., Svobodová, J.
Vydavatel: GRADA
Rok vydání: 2011

Recenze:
Ačkoliv kniha svým názvem indikuje zaměření na všechna pravidla IFRS, převažuje v obsahu oblast finančních nástrojů a výklad a ilustrace souvisejících pravidel. Pokud se tedy trápíte se zachycením finančních nástrojů, lze knihu doporučit. Pokud potřebujete více z jiných oblastí, lze knihu uvážit jako zdroj základních informací pro získání prvotního přehledu o pravidlech IFRS, nikoliv hloubky a detailu.

Janoušková, M., Šrámková, A.: IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praktické aplikace

IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praktické aplikace.

Cvičné příklady – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Institut certifikace účetních

Autor: Janoušková, M., Šrámková, A. / Janoušková, M.
Vydavatel: Institut certifikace účetních
Rok vydání: 2009 / 2010

Recenze:
Jde primárně o učebnici a cvičebnici používané jako základní zdroj ke zkoušce IFRS v rámci certifikace účetních. Koncipováno na obdobném principu jako učebnice pro ACCA. Příklady a ilustrace převažují nad výkladem, což je často vítané, ale při samostudiu a snaze pochopit fungování některých pravidla to může působit negativně.

Krupová, L.: IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Aplikace v podnikové praxi.

IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Aplikace v podnikové praxi.

Autor: Krupová, L.
Vydavatel: 1. VOX.
Rok vydání: 2009

Recenze:
Populární kniha obsahující výklad i příklady. Lze ji uvážit jako studijní materiál pro získání prvotního poznání o pravidlech IFRS.

Mládek, R.: Postupy účtování podle IFRS / IFRS Policies and Procedures.

Postupy účtování podle IFRS / IFRS Policies and Procedures.

Autor: Mládek, R.
Vydavatel: Leges.
Rok vydání: 2009

Recenze:
Kniha Roberta Mládka má jistou výhodou, že je dvojjazyčná a lze při jejím čtení a studiu vnímat i původní anglické výrazy, které jsou užívané přímo v oficiálních pravidlech. Její obsah je koncipován podle účetních oblastí a pravidla jsou přibližována pomocí ilustrativních příkladů, které jsou účtovány do hypotetického účtového rozvrhu pomocí podvojných zápisů.

Mnohem větší trh je pro knihy publikované v anglickém jazyce a uvážíme-li, že angličtina je oficiálním jazykem IFRS a jde o mezinárodní pravidla, lze maximálně doporučit jako informační zdroj některou ze zahraničních publikací. V tomto případě lze nalézt spoustu knih věnovaných IFRS a vydávaných pravidelně každoročně reflektující všechny změny týkající se nového účetního období. Jako příklad lze zde zmínit následující dvě publikace, s nimiž také běžně pracujeme:

Mackenzie, B., Coetsee, D., Njikizana, T., Chamboko, R.: Wiley Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards 2011.

Wiley Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards 2011.

Autor: Mackenzie, B., Coetsee, D., Njikizana, T., Chamboko, R.
Vydavatel: Wiley.
Rok vydání: 2011

Recenze:
Kniha je rozsáhlým výkladovým materiálem aktuálních pravidel IFRS. Výklad je doplněn ve vhodných pasážích ilustrativními příklady. V některým částech může být obsah obdobný obsahu vlastních pravidel IFRS, ale výhodou je zde uspořádání dle účetních oblastí výkaznictví, nikoliv dle čísel standardů a interpretací.

Weygandt, J.,J., Kimmel, P.,D., Kieso, D.,E.: Financial Accounting: IFRS Edition. Wiley.

Financial Accounting: IFRS Edition.

Autor: Weygandt, J.,J., Kimmel, P.,D., Kieso, D.,E.
Vydavatel: Wiley.
Rok vydání: 2010

Recenze:
Tato publikace je koncipována jako vysokoškolská učebnice pravidel IFRS. Je výkladová a ilustrativní, obsahuje řadu obrázků, schémat, odkazy na reálné účetní závěrky. Obsahuje zároveň rozdíly mezi IFRS a U.S. GAAP. Lze ji maximálně doporučit pro samostudium pravidel IFRS, pokud není pro Vás angličtina jazykovou bariérou.

Dále lze uvést následující publikace, které v některých oblastech lze uvážit při prvotním studiu pravidel IFRS, některá pravidla jsou stále v účinnosti bez změny. Přesto je třeba ale upozornit, že jde o publikace, které uvažují pravidla účinná pro rok 2010, resp. 2009 a některá pravidla od této doby byla znovelizována a změněna!

Články

Rozšíření IFRS o nová pravidla

Libor Vašek | 17. 8. 2011

Abstrakt: V květnu 2011 došlo k ukončení tří zásadních konvergenčních projektů probíhajících mezi IASB a FASB s cílem sjednotit pravidla IFRS a U.S. GAAP. Důsledkem je rozšíření pravidel IFRS o čtyři nové standardy – IFRS 10 až IFRS 13, zrušení jednoho dosavadního standardu a dvou dosavadních interpretací. První oblastí změn je vyjasnění statusu ovládání v souvislosti s konsolidováním účastí v jiných jednotkách. Novelizace spočívají: (i) v poskytnutí nové definice ovládání s cílem snížit riziko mimobilančních aktivit; (ii) ve výhradním požadování ekvivalenční metody k oceňování podílů ve společných podnicích a (iii) v poskytnutí návodu, jak určit reálnou hodnotu, je-li určitým pravidlem IFRS požadováno nebo umožněno ocenění v její výši.

Celý článek | PDF verze (100 KB)

Elektronické zdroje dostupné na internetu

Další informační zdroje najdete u nás na Facebooku