Libor Vašek

LVC, s.r.o. a Libor Vašek

Společnost LVC, s.r.o. byla založena v dubnu 2005, jakožto důsledek do té doby realizovaných podnikatelských aktivit v oblasti pravidel IFRS fyzické osoby Libora Vaška. Společnost byla založena s cílem působit a specializovat se na oblast výkladu a implementace pravidel IFRS, pomáhat společnostem, které se rozhodnou pro sestavení účetních závěrek dle IFRS, s prvotní aplikací pravidel, s identifikací rozdílů mezi IFRS a českými účetními předpisy, proškolovat uživatele pravidel, ať již tvůrce účetních závěrek dle IFRS na jedné straně, tak auditory a analytiky na straně druhé.

Společnost LVC, s.r.o. a Libor Vašek, jakožto její jednatel a jediný společník, mají za sebou více jak deset let praktických zkušeností v oblasti výkaznictví dle IFRS, které neustále rozšiřují a předávají dále společnostem a lidem, pro které pracují.

Pro bližší nabídku služeb prosím navštivte sekci podnikové poradenství. Pokud máte zájem o bližší informace ke školení, přejděte na školení pravidel IFRS.

Vedení společnosti LVC, s.r.o. a realizace podnikatelských projektů skrz tuto společnost nejsou však jedinou aktivitou Libora Vaška. Další činnosti lze shrnout pod jednotné označení „výuková a publikační činnost“.

Katedra finančního účetnictví a auditingu, VŠE v Praze

Libor je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, na níž ukončil své magisterské studium v roce 2003 a pokračoval dále v interním doktorském studiu na katedře finančního účetnictví a auditingu, které ukončil v roce 2008 obhajobou disertační práce. Již během doktorského studia začal Libor působit jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu (KFUA) VŠE v Praze, kde je stále a získává a prohlubuje zde své pedagogické zkušenosti při práci se studenty, jak bakalářského, tak magisterského stupně studia. Na VŠE v Praze vede nebo se spolupodílí na realizaci následujících odborných kurzů:

Vedle výukových povinností Libor v rámci svého působení na KFUA VŠE v Praze vede diplomové a bakalářské práce studentů, odborně a organizačně zastřešuje postgraduální kurz „Mezinárodně uznávané účetní standardy“, který je nabízen odborné veřejnosti v období září až prosinec každý rok (více zde) a je členem Výzkumného záměru „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“ Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Komora certifikovaných účetních

Libor je absolventem systému certifikace účetních, v níž dosáhl certifikace “Účetní expert” v roce 2010. Následně se stal členem Komory certifikovaných účetních (KCU), která je profesní organizací sdružující dobrovolně certifikované účetní a účetní experty vystupující ze systému certifikace. Od února 2011 je členem Výboru Komory certifikovaných účetních, který je řídícím orgánem KCU. Osobním cílem Libora je podpora profese účetních, její zviditelnění a zkvalitnění.

Institut certifikace účetních

V systému certifikace účetních působí od prosince 2008 jako zkušební komisař zkoušky „Finanční účetnictví a výkaznictví“ pro stupeň Certifikovaný účetní, která testuje znalosti českých účetních předpisů a vybrané oblasti pravidel IFRS. Současně je recenzentem zkoušky „IFRS“ pro stupeň Účetní expert, v níž jsou adepti testování z pokročilé znalosti pravidel IFRS a současně problematiky konsolidací.

Svaz účetních ČR

Při Svazu účetních (SÚ) ČR je Libor členem Metodické rady SÚ ČR. Jejím úkolem je připravovat metodické výklady a doporučení vysvětlující aplikaci českých účetních předpisů, zpracovávat komentáře k návrhům nových účetních pravidel vč. interpretací Národní účetní rady v rámci připomínkových řízení, připravovat ilustrativní příklady a stanoviska vydávaná průběžně v měsíčníku „Metodické aktuality“.

Komora auditorů ČR

Pro Komoru auditorů ČR Libor zabezpečuje realizaci školení pravidel z oblasti konsolidování účetních závěrek v rámci přípravného kurzu před zkouškou „Konsolidace a podnikové kombinace“ a dale školení pravidel IFRS v rámci přípravného kurzu před zkouškou „Finanční účetnictví“.

Publikační činnost

Průběžná publikační činnost je nedílnou součástí záměru působit na osvětu pravidel IFRS v českém prostředí a plně souvisí se všemi aktivitami přiblíženými výše. Libor přispívá do časopisů Auditor, Bulletin Komory certifikovaných účetních, Účetnictví v praxi, Daně a účtovníctvo v praxi (SR) – některé z jeho příspěvků lze nalézt v sekci informační zdroje IFRS.

Z minulosti je spoluautorem publikací:

  • Finanční účetnictví a výkaznictví. ASPI a Institut Svazu účetních. Rok vydání 2009
  • IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Principy, metody, interpretace. VOX. Rok vydání 2005.
  • Účetnictví II. Institut Svazu účetních. Rok vydání 2004.
  • IAS v příkladech – III. díl. VOX, Rok vydání 2003.

V současnosti jako spoluautor připravuje:

  • ve spolupráci s kolegy z Ekonomické univerzity v Bratislavě publikaci ke konsolidované účetní závěrce dle IFRS. Publikace bude nést název „Konsolidácia účtovnej závierky v príkladoch“ a jejím obsahem jsou převážně řešené a neřešené příklady z oblasti pravidel IFRS. Vydání je očekáváno na přelomu roku 2011 a 2012. Současně byly započaty práce na překladě s cílem vytořit i české vydání, které by mělo být k dispozici během prvního kvartálu roku 2012 (pravděpodobně únor 2012);
  • aktualizované a upravené vydání učebnice „Finanční účetnictví a výkaznictví“ pro certifikaci účetních (pracovní vydání pro účastníky certifikace a zkoušky v prosinci 2011 bylo zfinalizováno v průběhu září 2011 a je k dostání na objednávku v ICU; zrevidované oficiální vydání bude připraveno zkoušky konané v červnu 2012 s vydáním nejpozději v únoru 2012).

Certifikáty

Certifikát - Libor Vašek
Certifikát - Libor Vašek