Obsahové zaměření školení

Výklad pravidel IFRS – komplexní kurz od základů

S kým spolupracujeme

iCU Logo VOX Logo
Komora certifikovaných účetních Logo GAAP Logo

Termíny školení

(Ilustrace možného tří až pětidenního školení IFRS v koncepci základního výkladu)

Předpokládá se, že účastníky školení jsou účetní pracovníci / auditoři, kteří nemají povědomí o pravidlech IFRS a o fungování tohoto účetního systému, případně mají znalosti jen povrchní a ve své praxi potkali občas některá pravidla a některé požadavky. Mají však účetní znalosti a účetní praxi a jsou schopni bez problémů stavět na obecných účetních znalostech. Cílem této úrovně je seznámit s pravidly IFRS od základního výkladu tvorby a uspořádání, přes koncepci, pojetí účetní závěrky a zvyklostí po výklad vybraných pravidel uspořádaných dle účetních oblastí:

Blok I – Koncepce pravidel – první den dopoledne

 • Vymezení IFRS a jejich současné postavení v mezinárodních x evropských x českých pravidlech
 • Plné IFRS vs. IFRS pro SME – rozlišení, definování malého a středního podniku, možnosti použití plných IFRS vs. IFRS pro SME
 • Zdroje pravidel IFRS – standardy vs. interpretace, proces jejich tvorby a organizace zapojené do tvorby pravidel
 • Koncepční rámec – koncepce pravidel, vymezení cíle účetních informací poskytovaných dle IFRS, základní předpoklady

Blok II – Účetní závěrka – první den odpoledne

 • Uspořádání účetní závěrky – její složky, přiblížení jednotlivých výkazů, roční vs. mezitímní účetní závěrka
 • Definování prvků účetních výkazů – aktiva, závazky a vlastní kapitál pro prezentaci finanční situace vs. výnosy a náklady pro prezentaci finanční výkonnosti
 • Vzájemná provázanost účetních výkazů a ilustrace, koncepční požadavky na přílohu
 • Funkční měna jako primární měna aplikování pravidel IFRS

Blok III – Krátkodobá aktiva – druhý den

 • Vymezení krátkodobých aktiv a jejich provázanost na rozvahu, zvyklosti
 • Zásoby – vymezení zásob, obecné pravidlo pro oceňování zásob, rozlišení obchodní vs. výrobní podnik, pořizovací náklady vs. čistá realizovatelná hodnota, provázanost zásob s výkazem úplného výsledku
 • Obchodní pohledávky – obchodní pohledávky jako finanční aktivum, provázanost s výnosy a pravidly pro jejich uznávání, přístup k oceňování pohledávek, testování jejich nedobytnosti
 • Ostatní finanční aktiva – základní klasifikace finančních aktiv a přístup k jejich oceňování, úvahy jednoduchých akciových a dluhových nástrojů
 • Peníze a peněžní ekvivalenty – vymezení, provázanost s výkazem cash flow

Blok IV – Dlouhodobá aktiva – třetí den

 • Nehmotná aktiva – vymezení NA a pravidla jejich uznání v návaznosti na pořízení (nákup, podniková kombinace, interní vývoj), oceňování při pořízení a následné, rozlišení NA s konečnou dobou použitelnosti vs. s neurčitelnou dobou použitelnosti
 • Pozemky, budovy a zařízení – hmotná aktiva využívaná podnikem, jejich klasifikace, určení pořizovacích nákladů (problematika vedlejších pořizovacích nákladů – výpůjční náklady, dotace, úvahy o likvidaci majetku), modely oceňování po dobu užívání, přístup k odpisování, vyřazení majetku
 • Investice do nemovitostí – vymezení, oceňování na bázi reálné hodnoty, reklasifikace z jiných nebo do jiných kategorií aktiv
 • Ostatní finanční aktiva – majetkové podíly v přidružených či dceřiných podnicích (zobrazení v individuálních závěrkách, vazba na konsolidaci)

Blok V – Specifika dlouhodobých aktiv – čtvrtý den

 • Aktiva využívaná na základě leasingových smluv a související závazky
 • Snížení hodnoty aktiv – testování účetní hodnoty vs. zpětně získatelné částky, přístup ke stanovení hodnoty z užívání
 • Dlouhodobá aktiva držená k prodeji – vymezení, podmínky klasifikace, přesuny z jiných kategorií aktiv, přecenění; vyřazované skupiny aktiv a závazků
 • Ukončovaná činnost – rozdělení výsledovky na pokračující a ukončovanou činnost, provázanost s aktivy drženými k prodeji

Blok VI – Závazky – pátý den

 • Rozlišení „Závazky vs. rezervy vs. podmíněné závazky“ x „Finanční závazky vs. nefinanční závazky“
 • Obchodní závazky – obchodní závazky jako finanční závazky, jejich oceňování
 • Závazky vůči zaměstnancům z titulu zaměstnaneckých benefitů – princip zachycení, rozlišení benefitů
 • Bankovní úvěry a půjčky – oceňování v zůstatkové hodnotě s uvážením efektivní úrokové sazby, vedlejší transakční náklady spojené se získáním úvěru

Blok VII – Vlastní kapitál – pátý den odpoledne

 • Struktura v rozlišení na vložený kapitál a úplný výsledek
 • Výkaz změn vlastního kapitálu, jeho uspořádání a provázanost s ostatními výkazy

Výklad pravidel IFRS – pokročilá úroveň

Výklad a ilustraci pravidel v režimu pokročilého školení lze uspořádat více na přání objednatele. Níže jsou možná témata zařazená spíše do pokročilého výkladu, která lze po domluvě modifikovat:

 • Komplexnější příklady z předchozích oblastí, testování provázanosti účetních pravidel
 • Smlouvy o zhotovení – detailní aplikace metody procenta dokončení
 • Přepočty účetní závěrky na cizí měnu
 • Segmentace účetních zůstatků a výsledků – definování operativních segmentů, povinně vykazovaných, přiblížení požadavků na zveřejnění
 • Úhrady vázané na akcie – typy transakcí, jejich oceňování a dopad do výkazů
 • Složitější finanční nástroje a řízení finančních rizik
 • Ukazatel EPS – rozlišení a výpočty
 • Pojistné smlouvy a oblast pojišťovnictví, zemědělství, těžba (okrajové odvětvové praktiky)

Konsolidace majetkových účastí aneb od akvizice až po prezentaci konsolidované účetní závěrky

Školení určené všem, kteří sestavují konsolidované účetní závěrky v souladu s pravidly IFRS nebo pro jejich zpracování připravují podklady. Ideálně dvoudenní školení zaměřené obsahově na bližší výklad těchto oblasti:

 • Akvizice jako základ konsolidace v IFRS – pořízení dceřiného podniku, identifikace čistých aktiv a jejich ocenění na bázi reálných hodnot, výpočet goodwillu, stanovení nekontrolních podílů
 • Plná metoda konsolidace – agregace aktiv a závazků, eliminace majetkové účasti, eliminace vnitroskupinových vztahů
 • Konsolidace komplexních skupin – trojúhelník, existence vnučky, přepočet vlastnického podílu na efektivní podíl z pohledu mateřského podniku
 • Konsolidace zahraničních podniků – kurzové přepočty
 • Postupná akvizice vs. navýšení podílu již při existence ovládání
 • Prodej podnik a vyřazení podniku

IFRS Update

Toto většinou jednodenní školení je určeno primárně všem, kteří s IFRS aktivně pracují, ať již jako tvůrci IFRS účetních závěrek nebo jejich auditoři a analytici. Obsahem školení je představení:

 • nově přijatých pravidel IFRS (ať již v podobě nově vydaných standardů či interpretací nebo v podobě novelizací stávajících pravidel);
 • pravidel IFRS, která se připravují a která jsou k okamžiku konání školení v podobě zveřejněných návrhů či diskusních materiálů.

» Termíny školení